Dava Nasıl Açılır?

Dava Nedir?

Dava nedir? Davanın kelime anlamı öne sürülerek savunulan düşüncedir. Dava hukuksal bir sonucu elde etmek amacı ile yargı organına başvurulmuş, yargı organın çözümünü gerektiren ve yargı organı tarafından hükme bağlanmasını gerektiren konudur. Başka bir deyişle dava, hakkın alınması için devlet aracılığıyla devlet organı olan mahkemelerin kullanılmasıdır. Dava asli veya feri olur.

Hukukumuzda davanın türleri vardır ve oldukça önemli bir kavram olan dava türleri üçe ayrılarak incelenebilir. Hukuk Davaları, Ceza Davası ve İdari Davalar olarak üçe ayırıp ilgili davalardan söz edebiliriz.

Öncelikle hukuk davalarından bahsedelim. Hukuk davaları Eda davası, tespit davası ve inşai davalar olmak üzere üçe ayrılır. Edim davası olaraktan adlandırılan eda davası davacının belirli bir şey için yapılma ve yapılmama talebi ile açtığı davadır. Örnek olarak malı çalınan birinin açtığı davayı verebiliriz. Kişinin malı çalındı ise ve bu malının kendisine geri verilmesini istiyor ise açması gereken dava, Eda davasıdır. İkinci olarak tespit davaları bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının belirlenmesi ile ilgili davalardır örnek olarak Kira bedelinin tespiti için açmamız gereken dava tespit davasıdır. Bir hukuki ilişkinin varlığı tespitinde bulunulmak için açılan tespit davalarına müspet tespit davası denir. Bir hukuki ilişkinin yokluğunun tespitinin arandığı tespit davalarına ise Menfi tespit davası denir. Üçüncü olarak inşa iyi davalardan söz edebiliriz. İnşai davaların bir diğer adı da yenilik doğuran davalardır, Bu davalar, daha önce var olmamış bir hukuki durumu yaratmaya ya da mevcut hukuki durumu değiştirmeye veya sona erdirmeye yarayan ve bu amaçla açılan davalardır. Bu davada verilen karar, yenilik doğurucu bir karardır. Boşanma davası bu dava türüne örnek verilebilir.

İkinci ayrımımız ceza davası idi. Ceza davası, ceza hukuku ile ilgili problemleri çözmek amacıyla, yargılama makamının önüne getirilen dava türüdür. Ceza davası bir kamu davasıdır. Yani savcı tarafından devleti adına açılan bir davadır. Savcı ceza davası içerisindeki iddia makamını oluşturur.  Savcı eğer bir suç işlendiği haberi aldı ise kendiliğinden soruşturma başlatması gerekir. Bu soruşturma sonucunda eğer suçun işlendiği konusunda karar kılarsa suç işlediğini düşündüğü şüpheli hakkında bir iddianame düzenlemesi ile Ceza Mahkemesine dava açar.

Üçüncü, ayrımımız ise idari davalar idi. İdari davalar iptal davası ve tam yargı davası olmak üzere ikiye ayrılır. İlk olarak iptal davasından bahsetmek gerekirse bu davada idari işlemler ile menfaatlerinin ihlal edildiği düşüncesini taşıyan insanlar tarafından ilgili işlemlerin iptal edilmesi istemiyle açılan davalardır. Örnek olarak disiplin cezalarına karşı öğrencilerin açtığı dava iptal davasıdır. Tam yargı davaları ise idarenin işlem eylemleri veya ihmali sebebiyle zarara uğrayan kişinin bu zararının tazmini amacı ile idareye karşı açtığı bir dava türüdür. Yine tam yargı davaları tazminat davası, idari sözleşmeden doğan dava ve vergi davası olarak incelenebilir. Tazminat davası, idarenin eylem ve işlemi sebebiyle zarara uğrayan kişinin bu zararını karşılayacak miktarda Para ödemesi talebi ile açtığı davadır. Bunu örnek olarak Belediye tarafından yapılan çalışmada, özel kişinin mülküne verilen zararın tazminine ilişkin açılan dava verilebilir.

İdari sözleşmelerden doğan davalar ile idari sözleşmelerin uygulanması sebebiyle doğan davalarda tam yargı davası olarak kabul edilir. Bunlardan doğan uyuşmazlıkları idari yargı bakar. Vergi davaları ise vergi ile ilgili olarak vergi mükellefleri Ve sorumlularının Vergi mahkemelerinde açtığı davalardır 

Dava Şartları Nelerdir?

Davanın Şartları Nelerdir? Mahkemenin bir davayı inceleyip karar verebilmesi için varlığı veya yokluğu, gerekli olan şartların tümüne Dava şartları denir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 114. maddesinde genel dava şartları düzenlenmektedir. Bunlar her davada bulunması gereken şartlardır. Öncelikle Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması gerekir. Yargı yolu ise caiz olmalıdır. Mahkemenin görevli olması gerekir. Yetkinin kesin olduğu hal var ise mahkemenin yetkili bulunması gerekir. Davadaki tarafların taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları gerekir, bununla birlikte Kanuni temsil söz konusu ise Temsilcinin gerekli niteliklere sahip bulunması gerekir. Dava takip yetkisine sahip olmak gerekir. Vekil aracılığı ile takip edilen bir dava söz konusu ise Vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamenin bulunması gerekir. Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması gereklidir.

Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gerekleri yerine getirilmelidir. Davayı açan kişiye yani, davacıya Dava açmakta hukuki bir yararının olması gerekir. Eğer aynı dava daha önceden açılmış ise ve halen görülmekte ise Bu şarta uymaz. Yani Aynı Davanın daha önceden açılmış olması ve bu davanın halen görülmekte olmaması gerekir. Aynı davanın daha önceden kesin bir hükümle bağlanmamış olması gerekir.

Dava Nasıl Açılır?

Dava nasıl açılır? Dava yetkili ve görevli mahkemeye bir dilekçenin verilmesi ile açılır. Yargılamanın mahkeme tarafından yapılabilmesi için gerekli harç ve gider avansından Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca peşin olarak mahkeme veznesine ödenmesi zorunludur. Bu işlemlerden sonra dilekçe mahkeme esasına kaydedilecek Ve dava açılacaktır. Dava açılırken, hazırlanan dilekçe Yeterli bilgi ile hazırlanmalıdır. Çünkü uyulması gereken usul ve esas kuralları vardır. Bu usul ve esas kurallarına uymamak, davanın kayıp edilmesine yol açabilir. Bu yüzden dava dilekçesi içerisinde hukuki bilgi eksikliğinin olmamasına usul ve esas kurallarına uyulmasına dikkat edilmelidir.

Dava Açmak İçin Ne Kadar Para Gerekli?

Dava Açmak İçin Ne Kadar Para Gerekli? Dava açarken, yargılama harcı ve gider avansının yatırılması gereklidir. Dava açma ücreti ise her dava türü için ayrı ayrı değerlendirilir. Genel bir dava açma ücreti belirtmek pek mümkün değildir. Çünkü dava açma ücretini etkileyen unsurların varlığı söz konusudur örneğin, davanın açıldığı mahkemenin türü önemlidir. Davanın tarafı, davaya taraf olan kişilerin sayısı, bilirkişi, keşif, tanık gibi unsurlar önemlidir.

Birinin Nasıl Dava Ederim?

Birinin nasıl dava ederim? Davaları en genel anlamı ile ikiye ayırarak, hukuku ve ceza davaları olarak nitelendirebiliriz. Hukuk davalarının nasıl açılır? Dava, bir hakkın talep edilmesi için açılır. Bu hakkın talebi bir kişiye kuruluşa yönelik olabilir. Dava yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılması sağlanır. Mahkemenin yargılamayı yapabilmesi için gerekli harç ve gider avansının peşin olarak mahkeme veznesine ödenmesi gereklidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra dilekçeniz mahkeme tarafından kaydedilecek ve dava açılmış olacaktır.

18 Yaşından Küçüklere Dava Açılır Mı?

18 yaşından küçüklere dava açılır mı? On sekiz yaşından küçüklerin fiilleri bir başkasına zarar verebilir. Hatta bu zararlar çok çok ciddi olabilir. Örneğin bir çocuk, birinin ölümüne sebep olabilir veya bir mala zarar verebilir. Öyleyse böyle bir durumda yaş küçüklüğünden dolayı çocuğa dava açılıp açılmaması sorusu merak konusudur. Öncelikle toplumu oluşturan bir aile yapısının varlığından bahsetmek gerekir. Çocukların yetiştirilmesinden aileleri sorumludur. böyle bir durumda çocukların verdiği zararlardan da ailenin sorumluluğun ne derecede olduğu tartışılmalıdır. Bununla ilgili olarak 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinden özen ve gözetim görevi ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu kanunun ikinci ayrımda Evin Düzeni başlığı ile birtakım açıklamalar yapılmıştır. 367. Madede verilen hükümlere göre Aile halinde yaşayan birden çok kimsenin oluşturduğu topluluğun tamamının sözleşmeye veya örfe göre belirlenen bir ev başkanı varsa bu ev Başkanı, ev ve yönetme yetkisine sahiptir. Evi yönetme yetkisi, işçilik, çıraklık, kan veya kayın kısımla gibi benzeri sebeplerle ya da koruma ve gözetme ilişkisi içinde ev halkı adı altındaki yaşayan herkesi kapsar. Bu kanunda Ev Düzeni ve Gözetim başlığı altında da bazı hükümler verilmiştir. Buna göre, birlikte yaşayan kişilerin hepsi evin düzenine tabidir. Bu düzenin kuruluşunda ev halkı içinde yer alan herkesin yararı adil şekilde gözetilir. Ev halkı içerisinde yer alan her kişi, özellikle öğrenimi eğitimi dini inançları, meslek ve sanatı için gerekli, özgürlüklerden yararlanma hakkına sahiptir. Ev başkanı birlikte yaşayanların evdeki eşyasını özenle korunmalı ve güvenlik altından bulundurmalıdır bu onun yükümlülüğüdür. Kanunda sorumluluk başlığı altında ile ilgili düzenlemeler de mevcuttur. Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün sınırlanmış kişilerin akıllı hastaları veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan sorumludur. Bununla birlikte alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurmuş olduğunu veya bu dikkat ve özeni göstermiş olsa dahi zararın meydana gelmesini engellemesinin mümkün olmadığını ispat etmedikçe bu zarardan sorumludur. Ev Başkanı, ev halkından akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunanların kendilerini veya başkalarını tehlikeye zarara düşürmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Zorunluluk hali söz konusu olduğunda ise gerekli önlemlerin alınması, yetkili makamdan istenir. Kanun içerisinde verilmiş olan bu hükümlere göre ev başkanının özen ve gözetim görevini yapması gerekir. Çocuğun bir zarar yol açması, ev başkanının özen ve gözetim görevini yapmamasından kaynaklanır. Ev başkanına sorumlulukları da  bu şekilde belirtildiğine göre, ev başkanı sorumluluklarını yerine getirmelidir. Çocuğun gerçekleştirdiği fiil, onun aile başkanı tarafından tehlikeli ve hukuka aykırı şeyler yapmaktan uzak tutulmadığının göstergesidir. Yani çocuğun, hukuka aykırı eylemlerinden aile başkanı sorumludur. Eğer bu halde ev başkanının, tehlikeli hukuka aykırı şeyleri yapmaktan çocuğu uzak tutmadığını çocuğa bu konuda gerekli bilgileri verip onu aydınlatmadığını çocuğun hareketleri sonucundan çıkarabiliyorsak ev başkanı tazmin ile sorumlu olur.

Bütün bu durumlar incelendiğinde küçüğün ayırt etme gücü var ise verdiği zarardan şahsen sorumlu olduğu söylenebilir. Ancak küçüğün malvarlığı olmadığı için ve birçok olayda malvarlığı ile birlikte haksız fiile ehliyeti de olmadığı için fiilen ve hukuken sorumlu tutulamamaktadır. İlgili durumların değerlendirilmesi ile birlikte hakkaniyet gereğince, sorumlulukların belirlenmesi gerekir.

Dava Nerede Açılır?

Dava nerede açılır? Kişiler, hukuksal bir sonucu elde etmek için yargı organına başvuruda bulunabilirler. Hukuk davası için mahkemeye verilecek dilekçe gerekir. Yetkili ve görevli mahkemeye verilen bu dilekçe, davanın açılmasında gereklidir. Yetkili ve görevli mahkemeleri ise kanunlar içerisinde düzenlenmiştir. Her uyuşmazlık için yetkili ve görevli mahkemesi farklıdır. Eğer dava hukuk davası değil ve ceza davası ise durum biraz farklıdır. Ceza davaları Cumhuriyet başsavcısı tarafından açılan davalardır. Mağdur kişilerin veya ilgili kişiler Cumhuriyet Başsavcılığına, polis merkezlerine yapacakları yazılı şikâyeti ile Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılır. Tabi bu şikâyet, her tür suçlar için geçerli değildir. Bazı suçlar şikâyete tabi değildir. Bu tür suçlarda Cumhuriyet başsavcısı suç işlendiğine dair bilgiler aldığı gerekli araştırmalar yaptığı ve delilleri topladığı zaman kamu davasını açar.

Uyuşmazlık konusuna göre Yetkili ve görevli mahkeme değişeceğini söylemiştik. Yetkisiz veya görevsiz bir mahkemede dava açılırsa bu davalar reddedilir. Öyleyse bu konuda dikkatli olmak gerekir. Genel olarak ticari davalar için asliye ticaret mahkemelerinde dava açılacağını söyleyebiliriz. idari davalar ise idare mahkemesine, vergi mahkemesine veya Danıştay’a açılır. İşçi ve işverenler arasındaki problemlerden kaynaklı uyuşmazlıklardan dolayı ise iş mahkemelerinde dava açılması mümkündür. Boşanma davaları için görevli mahkemeler, aile mahkemeleridir

29 thoughts on “Dava Nasıl Açılır?

 1. Ali Reply

  Hocam Devlet başkanına dava açıla bilir mi. örnek ben amerikalıyım. Biden başkanlık seçimlerinde beni seçerseniz şöyle şöyle yaparım deyip de. başkan olduktan sonra dediklerini yapmadığı için halkı ona dava aça bilir mi.
  Ya da halkı zor durumda olup da halkla hiç ilgilenmeyen Lidere halkı tarafından dava açılabilir mi.
  Lütfen yanıtlarsanız çok sevinirim.

  • Doğan Reply

   Merhaba ben bir dava açmak istiyorum dava ise biyontek aşısi ilgili 3 aşı vuruldum ve bu aşı bana bir yan etkisi bıraktı kalbde sorun oluştu parmakları uyuştu ve kalb damarlarda daralma mevcut oluştu tazminat davası açacağım benim nasıl bir yol girmem gerekiyor beni aydınlatırsanız sevinirim teşekkürler

 2. Eyüp Reply

  Merhaba bilindik bir markanın internet sayfası üzerinden aldığım ürünü iptal ettim daha sipariş hazırlanmadan fakat iade bedelim 1 aydır geri ödenmedı nasıl şikayette bulunabilirim ve ne gibi haklara sahibim bilgi verirmisiniz?

   • Veli Reply

    Merhaba ben Veli Gürlek sizden bilgi almak istiyorum Ben yurt dışında kalıyorum Türkiye’den emekli oldum geçen yıl yurt dışında çalıştığım için Türkiye cumhuriyeti’ndeki aylığımı almak için kamu davası açabilir miyim çünkü Türk vatandaşları Türkiye cumhuriyeti’nde yaşayan bir kişi Türkiye’de emekli olduyor da hem de çalışabiliyorsa ama yurt dışında yaşayan çalışan bir kişi Türk vatandaşı olmasına karşın Türkiye’deki emekli maaşını dondurmak zorunda burada insan ayrımı yapılmaktadır yurt dışındaki insanla Türkiye’de yaşayan insan arasındaki fark nedir burada dava açılabilir mi yurt dışındaki insanlarımızın da faydalanması için saygılarımla bilgi almak istiyorum

 3. hilal Reply

  komşunun evinde daimi yatılı olarak kalan misafiri 32aylık oğluma şiddetle kızdı ona haksız yere kızan yetişkin komunun tepkisine ne yaptığının farkında olmayan 32aylık bebek tekme attı atılan tekme karşında bebeğe şiddetle tepki verem şahısı nasıl dava edebilirim .annesi yani bana şiddet uygulayan yetişkinin yakını aa Hilal niye kızmıyorsun 32aylık bebeğe diye bana uyarıda bulundu bu durum karşında ağlamakta olan bebeğimi sakinleştirmek için alıp oradan uzaklaştım ..bebeğime yapılan haksızlık karşında sessiz kalmak istemiyorum yardım cı olurmusunuz

  • Avukat Reply

   Merhaba Hilal Hanım, öncelikle yaşadığınız duruma çok üzüldük. 05370388208 nolu telefondan ararsanız detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.

 4. hakan Reply

  Merhabalar site yöneticisi benim onayım olmadan diğer bina sakinlerinin onayı ile kapıcı dairesini kiraya verdi, kat malikleri kanununda kapıcı dairesi kiraya verilemez verilecekse de tüm kat maliklerinin eksiksiz imzası gerekmektedir yazmakta. Bu konuda kendilerini uyarmama rrağmen beni hiçe sayarak kapıcı dairesini kiraya verdiler. Bu konu da sulh hukuk mahkemesine dava açmayı düşünüyorum. Sizce sonuç ne olabilir?

  • Avukat Reply

   Merhaba, site ve apartmanlarla ilgili sorunlar için başvuracağınız hukuki merciler vardır. 05370388208 nolu telefondan ararsanız detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.

   • Avukat Reply

    Merhaba Ahmet Bey, 05370388208 nolu telefondan arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 5. Aras Reply

  Dava açmak istiyorum, bana yol gösterebilir misiniz? Tazminat davası açmak istiyorum.

 6. Selin Reply

  Merhaba 1 yıldır kiracı olarak ikametgah ettiğim apartmanda üst komşum tarafından tacize uğruyorum şu şekilde kendisi bina asansörün canı istediğinde açıp istemediğinde kapatıyor binada yük asansörü bulunmadığı için yeni aldığım 70 kg dolap merdivenden donmeyince taşıyan arkdaslar asansorle taşımak istedi ve tatisma cikti bize söylemediği kalmadı o da yetmez gibi erkek arkadaşıma hakaretlerde bulunarak sen kimsin burya neden gelip gidiyorsun ev sahibinin haberi varmi diye haddi olmayan sorularda bulunmus bunun üzerine aramızda sözlü tartisma cikti ve akrabalarının da oturduğu bina da beni imza toplayarak artirmakla tehdit etti surekli şehir dışında olmama ragmen gürültü yaptığımızı soyluyor fakat asla öyle bir şey yok bir kaç defa kapi dinleme olayına şahit oldum nasıl bir yol izlemeyelim kendisini dava etmek istiyorum yayına kalsin ıstemiyorum bu yaptıkları bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler

  • Avukat Reply

   Merhaba Selin Hanım. Bu konu çok detaylı değerlendirilmesi gereken bir konudur. 05370388208 nolu telefondan da arayarak detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

 7. İsmail Cem Şahan Reply

  Merhaba evimin altinda mobilya imalati var çok ses yapıyorlar ruhsatı ve gerekli izinleri olmadığını düşünüyorum iş yeri kapısında numara firma hiç bişey yok elektrik saatine mühür kırarak kablolar takılmış ben belediye geliyor bu illegal iş yerini tutuyor elimde ses ve görüntü var çok ses ve gürültü yaptıklarına dair ne yapmam lazim lütfen akıl verin

  • Avukat Reply

   Merhaba İsmail Bey, 05370388208 nolu telefondan da arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 8. himmet uslu Reply

  Merhaba apartmanın 5 metre önünde Belediyeye ait bir basket sahası var gece 12 ye kadar oyun oynayıp gürültü yapıyorlar evde duramayacak noktaya geldim. Dava açmak istiyorum nereye ne şekilde dava açmam gerekiyor.

  • Avukat Reply

   Merhaba Himmet Bey, 05370388208 nolu telefondan da arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 9. HATİCE ŞAN Reply

  İdil Hanım merhaba,
  Merdivenköy/Kadıköy’de müstakil bir apartmanın kat malikiyim. yeni artırılan aidatlara itiraz etmek istiyorum, nereye dava açabilirim? (hangi ilçede hangi mahkemeye? ) dava açarken dilekçe yeterli midir? dava açmak için ne kadar ödeme yapılır? teşekkürler

  • Avukat Reply

   Merhaba Hatice Hanım, 05370388208 nolu telefondan da arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 10. Yusuf Reply

  Hocam ben internet üzerinde alışveriş yaptığımda kargo ile almadığım için karşı taraf beni mahkemeye verebilir miyim

  • Avukat Reply

   Merhaba Yusuf Bey, aslında her hukuki konuyu kendi içinde değerlendirip cevaplamak gerekir. Sizin sorunuzun detaylarını bilmemekle birlikte teslim alınmayan ürünü almış sayılmazsınız ve sizi mahkemeye veremez. Ama belirttiğimiz gibi özel sözleşmeler vs. gibi ek detaylara bakmak gerekir.

 11. Hüseyin Reply

  Merhabalar
  19 gün önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu sağ ayağımda kırık dizde kırık meydana geldi bununla alakalı ne yapabilirim

  • Avukat Reply

   Merhaba Hüseyin Bey, 05370388208 nolu telefondan da arayarak bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 12. nesrin Reply

  merhaba avukatbey babam ölmeden önce tarlaları kardeşlerime paylaştırdı tapu üzerlerine geçmiş maddi durumum yok avukat a adliyeye dilekçe ile dava aıçılırmı

 13. Zeynep Reply

  Ben 18 yaşından küçüğüm ve kapanmaya zorlanıyorum kapanmak istemiyorum daha önce ablam zorla kapandı bende onun gibi olmak istemiyorum lütfen bana yardım edermisiniz

 14. Abdullah Reply

  Merhabalar internet üzerinden hiç tanımadığım birisi bana küfürler,hakaretler,ve küçük düşürücü kelimeler kullandı bununla ilgili ne yapabilirim

 15. Dora Reply

  Türkmenistanlilar aile evimin yan tarafında gecekonduda kiracı 1yil oldu.
  Çocuğu sürekli çokluk atıyor.
  Kamyon dolusu çıkma tahtaları önce yola bosaltiyorlar.Kamyondan vida.civi dökülüyor.Tanidigimin araba tekeri patladı.
  Caminin altında istediği saatte sürekli kırıyor.Gurultusu yüzünden rahatsız oluyorum
  Motorla gelen gidenleri hiç bitmiyor.surekli park ediyor, çalıştıriyorlar.surekli bir gürültü.birde elektrik direğine kendi motorlarini zincirle bağladılar.Her seferinde zinciri hızlı açıp kapatıyorlar zincir sesi eksikti tam oldu.
  En önemli konu ise baktığım sokak kedileri doğal olarak her yeri gezer bulduğu toprağa pisler.her yere jilet,fayans kırığı,cam kırığı koyuyor.cercevekerin ortasına vurup kırıyor duvara yasliyor.Kedilerin bir yerleri kesilsin oraya gitmesin diye.40 yıldır hep kiracı oldu hiç kimse bir şey demedi.Ev sahibi oturdu hiç bir şey demedi 6 yıl Suriyeli oturdu seslerini duymadım yedirdiler,sevdiler hiç bir şey demediler.Ev sahibi sattı.emlakci Türkmenistanlilar kiraya verdi.Ev sahipleri 4 ortakmis.Emlakci igilenmiyor ev sahibine sorunu anlatmıyor. Kadın bana si..tr git diyor.Calisma izni,oturma izni varmış ve hiç bir memur,kurum ona bir şey yapamazmis.Bunlar palazlandiklarinda sahada neler yaparlar!
  Hiç güvenmiyorum.Hayvana bunu yapan bana ne yapmaz.
  Göçmen,mülteci hiç bir yabancinin ülkemde çalışmasını istemiyorum.kendinin misafir olduğunu bilmeli.kendi ülkelerinde asla rahat yaşayamazlar orada söylesin bunları,yapsın.
  Elcilige,göçmen bürosuna gidip dilekce yazmalı miyim.Mahkemede nereye başvurmalıyim?
  Oturma izninde,çalışma izninde sorun çıksın istiyorum.
  Video , fotoğraf,motorların plakaları hepsi mevcut
  Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir